Polsko Saudyjska Izba Gospodarcza | Statut
15527
page,page-id-15527,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Statut

STATUTU

POLSKO – SAUDYJSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

§1

Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 roku: Dz. U. Nr 84, poz. 710), zwanej dalej „Ustawą o Izbach”, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2

Nazwa Izby brzmi:

a) w języku polskim: Polsko – Saudyjska Izba Gospodarcza;

b) w języku angielskim: Polish – Saudi Chamber of Commerce;

c) w języku arabskim: الغرفة†التجاریة†البولندیة†السعودیة

§ 3

Izba posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Królestwa Arabii Saudyjskiej i innych krajów.

2. Siedziba Izby mieści się w Warszawie w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały, w tym oddział zagraniczny w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

4. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których działalność jest zgodna z celem Izby.

§ 5

Językiem urzędowym Izby jest język polski oraz język angielski. Izba posługuje się również językiem arabskim.

Artykuł 2

Cel Izby i sposoby jego realizacji

§ 1

Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Królestwie Arabii Saudyjskiej i saudyjskich interesów gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Izba realizuje swój cel poprzez:

a) ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec organów

państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji polskich i saudyjskich;

b) inicjowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Arabii Saudyjskiej;

c) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Arabii Saudyjskiej, w szczególności informacji o stanie gospodarki, w tym szans na potencjalną współpracę, i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie różnego rodzaju publikacji;

d) wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Arabii Saudyjskiej;

e) organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich;

f) pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez zorganizowanie sądownictwa polubownego;

g) wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń;

h) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Arabii Saudyjskiej;

i) świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz z rynku i sprawozdań oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskania środków na działalność statutową; oraz

j) tworzenie zespołów, komisji, komitetów oraz innych ciał kolegialnych.

§ 3

Izba nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej.

Artykuł 3

Członkostwo w Izbie

§ 1

1. Członkami Izby mogą zostać polscy przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807).

2. Zarząd może nadać członkostwo honorowe osobom prawnym i fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla rozwoju współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej. Nadanie tytułu członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie honorowi nie posiadają praw i obowiązków członków Izby i nie są członkami Izby w rozumieniu przepisów Ustawy o Izbach.

3. Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przez swoich ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wykonują swoje prawa osobiście lub przez pełnomocników.

4. Członkowie Izby i ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby, na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.

5. Członkowie Izby podpisujący niniejszy Statut zwani są dalej „Członkami Założycielami”.

 

§ 2

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie decyzji Zarządu, po uprzednim pisemnym złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej, której wzór określi uchwała Zarządu, oraz wniesieniu wpisowego. Złożenie deklaracji członkowskiej przez zainteresowanego jest jednoznaczne z uznaniem Statutu.

2. O uchwale Zarządu w sprawie przyjęcia zainteresowanego w poczet członków Izby Zarząd zawiadamia zainteresowanego za pomocą poczty elektronicznej e-mail. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmownej wymagane jest uzasadnienie. Od odmownej uchwały Zarządu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zainteresowanego odmownej uchwały Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpoznaje odwołanie zainteresowanego na swoim najbliższym posiedzeniu.

3. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia zainteresowanego w poczet członków Izby.

§ 3

1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:

a) śmierci;

b) wystąpienia;

c) wykluczenia; oraz

d) likwidacji.

2. Wystąpienie z Izby jest możliwe tylko wraz z końcem roku obrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu składa się Zarządowi na 3 (trzy) miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Zarząd może skrócić termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z ważnych przyczyn, każdorazowo uzasadnionych okolicznościami stanu faktycznego.

3. Wykluczenie

a) Zarząd może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Za ważny powód uznaje się, w szczególności, ciężkie wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu, nieprzestrzeganie postanowień zawartych w deklaracji członkowskiej oraz zachowanie niegodne członka Izby.

b) Przed podjęciem uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Izby, niezwłocznie po zapoznaniu się z przyczynami uzasadniającymi wykluczenie, Prezes Zarządu zobowiązany jest wezwać członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, do zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia z zachowaniem terminu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. Członek Izby, którego dotyczy wykluczenie, ma także prawo do ustnego wypowiedzenia się wobec Zarządu, na najbliższym posiedzeniu Zarządu, zwołanym nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych i nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wezwania członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, przez Prezesa Zarządu do zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia. O terminie i miejscu odbycia takiego posiedzenia Zarządu, członek Izby, którego dotyczy wykluczenie, powinien zostać powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

c) Nieopłacanie składek za 2 (dwa) kwartały, po uprzednim doręczeniu przez Zarząd wezwania do zapłaty za pomocą poczty elektronicznej e-mail, jest ważnym powodem, na podstawie którego Zarząd może wykluczyć członka Izby z Izby uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, bez konieczności zachowania procedury określonej w literze b) punktu 3 paragrafu 3 artykułu 3 powyżej.

d) O uchwale Zarządu w sprawie wykluczenia Prezes Zarządu zawiadamia członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, przedstawiając uzasadnienie, za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Izby, którego dotyczy wykluczenie, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez takiego członka Izby uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia. Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpoznaje odwołanie członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, na swoim najbliższym posiedzeniu. Wykluczenie staje się skuteczne z dniem nadania uchwały Zarządu o wykluczeniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w przypadku braku odwołania się przez członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, do Walnego Zgromadzenia Członków Izby lub złożenia odwołania przez takiego członka Izby po terminie wskazanym w niniejszej literze d) punktu 3 paragrafu 3 artykułu 3. W przypadku wniesienia przez członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, odwołania w trybie wskazanym w niniejszej literze d) punktu 3 paragrafu 3 artykułu 3, wykluczenie staje się skuteczne z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby oddalającej odwołanie, o której Prezes Zarządu zawiadamia członka Izby, którego dotyczy wykluczenie, przedstawiając uzasadnienie, za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

§ 4

1. Członkowie Izby mają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby według następujących zasad:

a) każdy członek Izby ma prawo głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Członkowie Izby będący osobami prawnymi wykonują prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przez swoich ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wykonują prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby osobiście lub przez pełnomocników;

b) członkowie Izby mogą upoważnić pisemnie innego członka Izby do głosowania w ich imieniu. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić Prezesowi Zarządu najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków Izby;

c) następujący Członkowie Założyciele: (i) Antoni Mielniczuk prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą „INSPIRAT Antoni Mielniczuk”, (ii) Marek Gawlik prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą „Gawlik Business Consulting – Marek Gawlik”, oraz (iii) Piotr Gierałtowski prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą „Piotr Gierałtowski „Gierałtowski i Partnerzy””, posiadają szczególne uprawnienia w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Szczególne uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, polegają na przyznaniu każdemu z tych Członków Założycieli 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby;

d) wszyscy Członkowie Założyciele, poza Członkami Założycielami, o których mowa w literze c) punktu 1 paragrafu 4 artykułu 3, posiadają szczególne uprawnienia w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Szczególne uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, polegają na przyznaniu każdemu z tych Członków Założycieli 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby;

e) wszystkim członkom Izby, przystępującym do Izby po dniu podpisania niniejszego Statutu, przyznaje się 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

2. Za członków Izby obecnych w rozumieniu niniejszego Statutu należy rozumieć także członków Izby reprezentowanych w sposób określony w literze a) punktu 1 paragrafu 4 artykułu 3 oraz literze b) punktu 1 paragrafu 4 artykułu 3.

3. Członkowie Izby mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności. Członkowie Izby mają prawo do bezpłatnych usług ze strony Izby. Izba pobiera od członków Izby odpowiednie opłaty za usługi na ich rzecz, o ile wymagać będą one szczególnych nakładów pracy lub nakładów finansowych.

§ 5

1. Członkowie Izby są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i zadań. Zobowiązują się do przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Izby, a członkowie Izby, przystępujący do Izby po dniu podpisania niniejszego Statutu, zobowiązują się również do przestrzegania postanowień zawartych w deklaracji członkowskiej.

2. Członkowie Izby są zobowiązani do opłacenia rocznych składek członkowskich, płatnych w 4 (czterech) ratach kwartalnych. Termin płatności danej raty kwartalnej składki członkowskiej upływa ostatniego dnia terminu wskazanego na nocie księgowej, wystawianej w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od pierwszego dnia kalendarzowego danego kwartału, którego płatność dotyczy. Dopuszcza się różnicowanie wysokości składek członkowskich pomiędzy Członkami Założycielami, a członkami, którzy przystąpią do Izby po dniu podpisania niniejszego Statutu.

Artykuł 4

Organy Izby

 

Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Izby;

b) Zarząd.

Artykuł 5

Walne Zgromadzenie Członków Izby

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby.

2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na rok kalendarzowy.

§ 3

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

a) przyjmowanie sprawozdań od Zarządu;

b) udzielanie absolutorium dla Zarządu;

c) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i członków Zarządu;

d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Izby oraz uchwał Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Izbie;

e) dokonywanie zmian w Statucie;

f) uchwalanie rocznego budżetu Izby;

g) uchwalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; oraz

h) inne sprawy przypisane niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby może powołać zespoły, komisje, komitety oraz inne ciała kolegialne na okres 3 (trzech) lat.

2. Członkowie takich zespołów, komisji, komitetów lub innych ciał kolegialnych wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Izby.

3. Zespoły, komisje, komitety oraz inne ciała kolegialne pełnią funkcję doradczą dla organów Izby, nie przejmując kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz kompetencji posiadanych przez Zarząd.

4. Do zadań zespołów, komisji, komitetów oraz innych ciał kolegialnych należy przedstawianie opinii, opracowań oraz analiz w sprawach zgłoszonych przez Zarząd w szczególności dotyczących sektorów gospodarczych, w których działają członkowie Izby.

5. Zespoły, komisje, komitety oraz inne ciała kolegialne ustalają we własnym zakresie terminy posiedzeń oraz szczegółowy porządek obrad i sposób przedstawiania Zarządowi opinii.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia zgłoszenia do Zarządu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem przez minimum 1/5 (jedną piątą) członków Izby.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje się za pomocą zaproszenia w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłki nadanej pocztą kurierską, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, wysłanego co najmniej na 1 (jeden) tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W zaproszeniu powinno być podane miejsce, termin, porządek obrad oraz drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w razie braku quorum w pierwszym terminie.

2. Walne Zgromadzenie Członków Izby otwiera Prezes Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków Izby wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

3. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/2 (połowy) członków Izby, z wyjątkiem spraw wymienionych w literze e) paragrafu 3 artykułu 5, przy których niezbędna jest obecność 3/4 (trzech czwartych) członków Izby.

4. W przypadku braku quorum, drugie Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywa się w terminie określonym w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu drugim punktu 1 paragrafu 6 artykułu 5 i jest władne do podejmowania uchwał bez względu na rodzaj spraw w obecności co najmniej 1/2 (połowy) członków Izby. Zarząd zawiadamia o tym w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków Izby.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają tylko w sprawach ujętych w porządku obrad. Sprawy niecierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych członków Izby, z wyjątkiem spraw wymienionych w literze e) paragrafu 3 artykułu 5, przy których niezbędna jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów obecnych członków Izby, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 paragrafu 6 artykułu 5.

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

7. Głosowanie jest jawne. Wybory do Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.

8. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w szczególności z głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

9. Walne Zgromadzenie Członków Izby może uchwalić swój regulamin, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.

Artykuł 6

Zarząd

 

§ 1

1. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na okres 3 (trzech) lat. Walne Zgromadzenie Członków Izby ustala liczbę członków Zarządu na okres każdej wspólnej kadencji.

2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu jego funkcję sprawuje Wiceprezes Zarządu.

§ 2

1. Zarząd kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) strzeżenie interesów członków Izby z uwzględnieniem uchwał Walnych Zgromadzeń Członków Izby;

b) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków Izby;

c) przygotowywanie projektu rocznego budżetu Izby;

d) zarządzanie majątkiem Izby;

e) ustalanie regulaminu opłat i wydatków Izby;

f) uchwalanie regulaminu Zarządu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Statutu;

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie;

h) ustalanie wysokości wpisowego dla nowych członków Izby oraz składki członkowskiej w wymiarze rocznym oraz sposobu jej wpłaty przez członków Izby, z wyszczególnieniem wysokości składki członkowskiej płatnej przez Członków Założycieli i wysokości składki członkowskiej płatnej przez członków Izby, którzy przystąpią do Izby po dniu podpisania niniejszego Statutu;

i) odraczanie, na wniosek członka Izby, terminu opłacania składki członkowskiej;

j) ustalanie podziału zadań członków Zarządu; oraz

k) podejmowanie decyzji nieprzypisanych do kompetencji innych organów Izby.

§ 3

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za swoją pracę w Zarządzie wynagrodzenia lub diety za udział w posiedzeniach Zarządu oraz zwrot kosztów podróży. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 4

Każdy członek Izby może zaproponować kandydata na członka Zarządu spośród wszystkich członków Izby będących osobami fizycznymi lub pełnomocników osób prawnych, które są członkami Izby. O nazwiskach kandydatów członkowie Izby zostaną poinformowani w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 5

W przypadku ustąpienia członka z Zarządu, Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby celem powołania nowego członka Zarządu.

§ 6

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O terminie i szczegółowym porządku obrad Prezes Zarządu zawiadamia najpóźniej na 1 (jeden) tydzień przed określonym terminem posiedzenia Zarządu za pomocą poczty elektronicznej e-mail. W przypadkach niecierpiących zwłoki zawiadomienie może nastąpić ustnie (będąc jednocześnie wysłane za pomocą poczty elektronicznej e-mail dla celów dowodowych) i bez zachowania wymaganego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na takim posiedzeniu Zarządu.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 7

Środki finansowe i majątek

§ 1

1. Izba pokrywa koszty swej statutowej działalności z:

a) składek członkowskich;

b) wpływów z opłat za usługi;

c) odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby;

d) nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności: spadków, darowizn i zapisów;

e) subwencji i dotacji; oraz

f) dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwanych,

gromadzonych i wykorzystywanych funduszy.

2. Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

a) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;

b) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

c) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

d) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

e) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

f) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

g) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

h) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

i) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

j) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

k) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

m) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

n) PKD 73.1 Reklama;

o) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

p) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

q) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

r) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

s) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

t) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

u) PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne;

v) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; oraz

w) PKD 99.00.Z Organizacje i zespoły eksterytorialne.

§ 2

Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może następować tylko i wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje zostały przeznaczone.

§ 3

Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.

§ 4

Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.

Artykuł 8

Reprezentacja

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Izby upoważnieni są we współdziałaniu łącznym 2 (dwaj) członkowie Zarządu.

Artykuł 9

Odpowiedzialność

Izba odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.

 

Artykuł 10

Zmiany Statutu

Zmian Statutu dokonuje na podstawie uchwały Walne Zgromadzenie Członków Izby, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/5 (jednej piątej) członków Izby. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest władne do podjęcia uchwały o zmianie Statutu przy dochowaniu wymogów dotyczących kworum, o których mowa w punktach 3 oraz 4 paragrafu 6 artykułu 5, oraz wymogów większości głosów, o których mowa w punkcie 6 paragrafu 6 artykułu 5.

Artykuł 11

Rozwiązanie Izby

§ 1

1. Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

2. Z zastrzeżeniem punktu 3 paragrafu 1 artykułu 11, wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Izby. Wniosek składa się do Zarządu, który zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia otrzymania wniosku.

3. Wniosek o rozwiązanie Izby może zgłosić także Zarząd. W takim przypadku pod wnioskiem powinni podpisać się wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia podpisania wniosku przez ostatniego z członków Zarządu.

§ 2

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby powinno wyraźnie określać szczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu wniosku o rozwiązanie Izby.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest władne do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby przy obecności co najmniej . (połowy) członków Izby. Uchwała o rozwiązaniu Izby zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków Izby obecnych na takim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

§ 4

Likwidatorami Izby są członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zarządu należy stosować odpowiednio do likwidatorów. Walne Zgromadzenie Członków Izby może postanowić inaczej oraz może określić szczegółowy tryb likwidacji Izby.

§ 5

Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 Ustawy o Izbach, majątek Izby, pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby i nieprzeznaczony na konkretne cele, będzie przeznaczony na wniosek Zarządu, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby dla osoby prawnej utworzonej i działającej na podstawie przepisów prawa polskiego (po stronie polskiej) lub prawa saudyjskiego (po stronie saudyjskiej), której celami statutowymi są cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, w szczególności zaś popieranie rozwoju polsko-saudyjskich stosunków gospodarczych.